Čo sú Čakry?

Čakry sú body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické „centrá“, ktorými prúdi energia Qi, Chi, prana, Ki, éter, huna, ódická energia, orgon (skoro každý ezoterický systém má pre ňu svoj vlastný názov). Čakry zabezpečujú prúdenie energie v našom tele. Sedem čakier sa označuje ako hlavné energetické centrá (čakry v užšom zmysle). Tieto sa nachádzajú v určitých bodoch hornej a dolnej časti vertikálnej osi ľudského tela.

Niektoré staré texty udávajú počet čakier až okolo 88 000, to znamená, že na ľudskom tele nie je takmer miesta, ktoré by nebolo citlivým orgánom pre prijímanie, premenu a opätovný výdaj energie. Väčšinou sú to však čakry veľmi malé a hrajú v celom systéme energií len vedľajšiu úlohu. Existuje asi 40 vedľajších čakier väčšieho významu. Najdôležitejšie z nich sú v oblasti sleziny, na šiji, na dlaniach a na chodidlách. Sedem hlavných čakier, ktoré sa nachádzajú pozdĺž vertikálnej osy tela na jeho prednej strane sú obzvlášť rozhodujúce. Vlastné sídlo majú čakry v éterickom vibračnom poli.

Čakry sú v neustálom otáčavom pohybe. Tejto vlastnosti vďačí za svoje meno – „čakra“ v sanskrte znamená „koleso“. Otáčavý pohyb týchto „kolies“ spôsobuje, že energia je vťahovaná do vnútra čakier. Keď sa zmení smer otáčavého pohybu, energia prúdi z čakier von.

Jednotlivé čakry sa otáčajú buď doľava alebo doprava. Dá sa pritom rozpoznať protichodný princíp u mužov a žien, pretože tie čakry ktoré sa u muža otáčajú doprava (v smere hodinových ručičiek) sa u ženy točia doľava a naopak. Každé otáčanie doprava je výraz prevažne mužskej kvality, podľa čínskeho učenia podstata jang, znamenajúci vôľu a aktivitu, vo svojom negatívnom vyjadrení tiež agresivitu a násilie. Každé otáčanie doľava je podstata jin, vyjadrujúci prístupnosť a pasivitu, v negatívnom vyjadrení slabosť.

Smer otáčania sa mení od čakry k čakre. Tak sa otáča prvá, základná čakra muža doprava, vlastnosti tohto centra vyjadruje aktívne – v zmysle dobývania a vládnutia v materiálnej a sexuálnej sfére. Prvá čakra ženy sa otáča doľava, čo ju činí prístupnejšou oživujúcou a plodiacou silu Zeme, ktorá práve touto čakrou prúdi. V druhej čakre je obrátené: otáčanie doprava u ženy ukazuje na väčšiu aktívnu silu vo vyjadrovaní pocitov, otáčanie doľava u muža označuje skôr prístupnejší často tiež pasívny postoj.

A tak to ide ďalej: pravotočivosť a ľavotočivosť sa striedajú a tvarujú muža a ženu rozdielnym spôsobom, čo vedie k doplňovaniu energie v každej životnej oblasti.

Čakry u väčšiny ľudí majú obvykle priemer asi 10 cm. V každom centre energie sú vibrácie všetkých farieb, avšak jedna farba (odpovedajúca hlavnej funkcii tejto čakry) vždy dominuje. Pri pokračujúcom rozvoji človeka sa čakry rozširujú a frekvencie vibrácií sa zvyšujú. Tiež farby čakier sú jasnejšie a žiarivejšie.

Veľkosť a kmitočet vibrácií čakier určujú množstvo a kvalitu energií, ktoré sú čakrami prijímané zo zdroja rôzneho druhu. Sú to energie z kozmu , z hviezd, z prírody, zo žiarenia všetkých vecí a bytostí v našom okolí, z našich vibračných polí ale tiež z neprejaveného prazákladu všetkého bytia. Tieto energie sú privádzané k čakrám čiastočne kanálmi nádí, čiastočne prúdia do čakier priamo.

Energia v našom tele prechádza cez tri hlavné energetické kanály (pozdĺž chrbtice) zvané ida, pingala a šušumna. Stred – šušumna – zodpovedá za parasympatiku, dva krajné – ida a pingala – zodpovedajú sympatickému nervovému systému.

Obe najdôležitejšie a základné formy energie sú prijímané základnou čakrou a čakrou temena hlavy (korunnou čakrou). Medzi týmito dvoma čakrami prebieha šušumna, na ktorú sú napojené pomocou „kvetinových stoniek“ – a týmto spôsobom sú tiež napájané – všetky ostatné čakry. Práve šušumnou stúpa tzv. sila „kundalíni“, ktorá inak stočená ako had vyčkáva na spodnom konci chrbta a jej vstupná brána je základná čakra. Kundalíni predstavuje kozmickú energiu tvorenia, ktoré je nazývaná v indickom učení tiež Šakti alebo ženská forma vyjadrenia Boha. Tento pôsobiaci aspekt božského bytia vyvoláva všetky prejavy tvorenia.

Pri stúpaní kundalíni sa jej energia transformuje v každej čakre do takej frekvencie vibrácií, ktorá odpovedá úlohám tejto čakry. Tieto vibrácie sú v základnej čakre najnižšie a v korunnej čakre najvyššie. Energie transformovaných vibrácií sú vedené ďalej do rôznych vibračných polí alebo do fyzického tela a sú vnímané ako pocity, myšlienky a fyzické vnemy.

Popri energii kundalíni exituje ešte ďalšia sila, ktorá prúdi kanálom šušumny chrbta k jednotlivým čakrám. Je to energia čistého, božského bytia, neprejaveného aspektu Boha. Vstupuje korunnou čakrou a spôsobuje, že človek na všetkých úrovniach života poznáva neprejavený aspekt božského bytia ako nemenný a všetko prestupujúci prazáklad každej existencie. Táto energia pôsobí najmä na odstraňovanie blokád v čakrách. V indickej tradícii býva označovaná ako Šiva, ono božstvo, ktoré je veľkým Ničiteľom nevedomosti a jej samotnou prítomnosťou začína prebiehať transformácia k božstvu.

Čakry však prijímajú tiež priamo tie vibrácie z okolia, ktoré odpovedajú ich mentálnym frekvenciám. Tak nás spájajú svojimi rôznymi funkciami s dianím v našom okolí, v prírode a kozmu tým, že slúžia ako „antény“ pre celý frekvenčný rozsah energie. Čakry môžeme tiež považovať za zmyslové orgány vibračných polí (energetických tiel).

Čakry ale tiež vyžarujú energiu priamo do okolia a menia tak jeho atmosféru. Čakrami môžeme vyžarovať liečivé vibrácie rovnako ako vedomé či nevedomé posolstvo a ovplyvňovať tak ľudí, situácie a hmotu v pozitívnom i negatívnom zmysle.[/sm_column_text][/sm_accordion_tab][sm_accordion_tab title=”Ako zistiť, ktoré čakry máme blokované”][sm_column_text]Pretože ponúkame pomocou našich orgonitov spôsoby, ako harmonizovať a využiť vaše čakry, je prirodzene dôležité vedieť, či a ktoré čakry máte blokované. I bez toho ale môžete stimulovať všetky čakry a chceli by sme vám toto celkové ošetrenie odporučiť. Keď však budete vedieť, že napr. predovšetkým dve z vašich čakier potrebujú terapiu, budete sa venovať prednostne im.

Sú rôzne možnosti diagnózy čakier a keď použijete iba jednu z nich, malo by to k stanoveniu vyhovujúcej diagnózy stačiť.

  1. Pri našom popise jednotlivých čakier podávame jasné rozlišovacie znaky, z ktorých môžete usúdiť, ktorá z vašich čakier pracuje harmonicky a ktorá nie. Podľa týchto kritérií môže každý rýchlo spoznať svoje problémové oblasti.
  2. Ďalší spôsob analýzy systému čakier spočíva v presnom pozorovaní, ktoré čakry reagujú nápadne pri abnormálnych stresoch a šokových situáciách. Je možné, že trpíte v určitých ťažkých životných situáciách vždy rovnakými ťažkosťami. Ak je napr. oslabená základná čakra, môžete trpieť v stresových situáciách pocitom, že „strácate pôdu pod nohami“, popr. dostávate hnačku. Pri hyperfunkcii prvej čakry upadáte rýchlo do hnevu a agresivity. Ak funguje nedostatočne druhá čakra, dochádza pri abnormálnom napätí k blokádam citu, pri hyperfunkcii prepukáte s najväčšou pravdepodobnosťou v plač alebo reagujete neprimeranou citovou odozvou. Následkom nedostatočnej funkcie tretej čakry sa dostavuje pri preťažení pocit mdloby, bezmocnosti, popr. kolísavý pocit v žalúdku alebo tiež bezmocná nervozita. Preplnenie tejto čakry sa vyznačuje nervóznou podráždenosťou alebo pokusmi ovládať situáciu prehnanou aktivitou. Ak trpíte pocitom, že sa vám zastavuje srdce, je tým vinná nedostatočná funkcia čakry srdca. Ak vám v strese búši srdce, ukazuje to tiež na všeobecnú chybnú funkciu štvrtej čakry. Pri nedostatočnej funkcii krčnej čakry sa vám sťahuje hrdlo, môžete začať koktať alebo sa vám od krku chveje hlava, pri hyperfunkcii sa zase pokúšate získať situáciu pod kontrolu prívalom neuvážených slov. keď strácate v strese alebo šoku schopnosť jasne uvažovať, ukazuje to na nedostatočnú funkciu šiestej čakry, jej preplnenie sa často prejavuje bolesťami hlavy. Podobné reakcie sa objavujú vždy len na oslabených miestach nášho systému energií. Pozorné vnímanie týchto reakcií nám môže mnoho ujasniť.
  3. Teraz sa môžeme zamerať na „reč tela“. Kdekoľvek sa nachádzajú telesné abnormality, či sú to opuchy, napnuté alebo ochabnuté časti, môžeme ich priradiť podľa miesta výskytu odpovedajúcej čakre. Keď zoberieš do úvahy aj slabosti telesných orgánov popr. symptómy ochorení, máte dostatočné podklady pre určenie oblastí v systéme energií, ktoré trpia nedostatkom alebo zablokovaním a treba im pomôcť.
  4. Ide o tzv. kineziologický test, ktorý bol vyvinutý v rámci metódy Touch for Health (Dotyk pre zdravie). Postup je nasledujúci: položte pravú ruku na niektorú čakru a súčasne upažte ľavú ruku v pravom uhle od tela. Druhá osoba (ktorá vás testuje) vydá príkaz „drž!“ a zatiaľ čo vy sa snažíte držať svoju ruku v pôvodnej polohe, testujúca osoba sa ju snaží stlačiť dole, pričom tlačí na ruku približne v mieste zápästia. Ak je čakra harmonická a vyrovnaná vo svojej funkcii, kladie upažená ruka zreteľne silný odpor, naopak ak je čakra zablokovaná, je zreteľne cítiť, že ruka odpor nekladie a je testujúcou osobou ľahko stlačená dole. Iný variant tohto testu: ľavú ruku pritlačíte na testovanú čakru a stlačíte palec a ukazovák pravej ruky. Partner sa potom na povel pokúša vaše zopnuté prsty roztvoriť. Ak prsty kladú veľký odpor, je testovaná čakra v poriadku; ak je odpor len malý, je čakra porušená a treba ju ošetriť. Sú aj ľudia, ktorí tento test robia sami na sebe. Stlačia pri tom ukazovák a palec jednej ruky k sebe a pokúšajú sa ich ukazovákom a palcom druhej ruky oddeliť. Pri tom sa vždy v mysli koncentrujú na určitú čakru. Tiež aj v tomto prípade sa zreteľne prejaví slabosťou, ak je čakra porušená.
  5. „Vnútorné videnie“ – uveďte sa na niekoľko minút do kľudného meditatívneho stavu a pokúste sa vašim „vnútorným zrakom“ urobiť obrázok o stave jednotlivých čakier. Postupujte opäť systematicky pomaly odspodu hore.
  6. Ako najpriamejšiu cestu môžeme označiť priame videnie aury, aj keď túto schopnosť má pomerne veľmi málo ľudí
  7. Analýza našich spacích návykov – ak žije človek predovšetkým prostredníctvom svojej prvej čakry, má všeobecne veľkú potrebu spánku, desať až dvanásť hodín a dáva prednosť ležaniu na bruchu. Ľudia, ktorí potrebujú osem až desať hodín spánku a spia prevažne v polohe embrya, žijú hlavne prostredníctvom druhej čakry. Kto žije prostredníctvom tretej čakry, spí v noci prevažne na chrbte a jeho priemerná potreba spánku je sedem až osem hodín. Človek s vyvinutou štvrtou čakrou leží väčšinou na ľavej strane a potrebuje päť až šesť hodín spánku. Ak prevláda u dotyčného piata čakra, spí len štyri až päť hodín striedavo na ľavej a pravej strane. Človek, u ktorého je otvorená, aktívna a dominantná šiesta čakra, strávi prevažne štyri hodiny medzi spánkom a „bdelým spánkom“ (stav, kedy je vnútorné vedomie zachované, len telo spí). Len „bdelý spánok“ sa dá očakávať u toho, kto m á dominantnú siedmu čakru. „Plne prebudený“ nespí teda v pravom slova zmysle vôbec, dopraje však telu fázu odpočinku.

Podľa týchto charakteristík môžeme teda tiež preskúmať funkciu našich čakier.

Prvá čakra

Prvá čakra (čakra koreňa, základná čakra, Muladhara) je niekde medzi ritným otvorom a pohlavnými orgánmi. Je spojená s kostrčou a otvára sa smerom dole.

 

Farba: aktívna prvá čakra svieti do ohnivo červena

Element: Zem

Zmyslové funkcie: čuch

Symbol: lotos so štyrmi okvetnými lístkami

Základný princíp: telesná vôľa byť (ako protipól duchovnej vôle byť v siedmej čakre)

Časti tela: všetko pevné t.j. chrbtica, kosti, zuby, nechty, ďalej zadok, hrubé črevo, konečník, prostata, tvorba krvi a stavba buniek

Žľaza: nadľadvinky

Nadľadvinky produkujú adrenalín a noradrenalín, ktoré majú za úlohu prispôsobovať krvný obeh momentálnej potrebe. Tak je telo vždy pripravené k akcii a môže okamžite reagovať požadovaným spôsobom. Nadľadvinky majú aj rozhodujúci vplyv na vyrovnávanie teploty v tele.

Astrológia:

Baran/Mars: Nový začiatok, životná praenergia, sila presadiť sa, chuť útočiť.

Býk: Spojenectvo so Zemou, výdrž, vlastníctvo, zmyslový pôžitok.

Škorpión/Pluto: Nevedomé fixácie, sexuálna sila, premena a obnovovanie.

Kozorožec/Saturn: Štruktúra, pevnosť.

V Ajurvéde je priraďované k tejto čakre tiež Slnko ako pôvodný darca života.

 

Úloha a funkcie prvej čakry

 

Prvá – základná čakra nás spája s fyzickým svetom. Prevádza kozmické energie na telesne – pozemskú rovinu , zároveň prúdi touto čakrou energia Zeme do celého nášho systému energií. Tu máme kontakt s „ duchom Matky Zeme“, zažívame elementárnu silu Zeme, jej lásku a trpezlivosť.

Do pôsobnosti tejto čakry patria všetky základné individuálne i všeobecné požiadavky života ako takého pre prežitie na tejto planéte.

Medzi dary otvorenej prvej čakry patrí pozitívne „áno“ k životu na Zemi, k fyzickej existencii a pripravenosť pôsobiť v harmónii so silami Zeme a učiť sa od nich.

Preto je základná čakra priradená prvku Zeme, jej farba je červená, farba energie a aktivity, farba vnútorného jadra našej planéty. Poskytuje nám zemitú pevnosť a „pevnú pôdu“ pod nohami, na ktorej si môžeme vystavať náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energiou pre tvorivú činnosť vo svete. Dáva nám silu presadiť sa a vytrvať.

Do oblasti pôsobenia prvej čakry patrí tiež budovanie existencie, materiálne zabezpečenie a zachovanie vlastného druhu založením rodiny, rovnako ako sexualita ako telesná funkcia prostriedok k plodeniu detí.

Prvá čakra tvorí životne dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre vyššie čakry. Tu sme napojení na nevyčerpateľný rezervoár síl energie kundaliní. Práve tu začínajú tiež tri hlavné kanály energie Sušumna, Ida a Pingala. Podobne ako naše srdce vo fyzickom tele je základná čakra centrom nášho obehového systému energií. Naviac je prvá čakra sídlom kolektívneho podvedomia, ktorého nahromadené poznanie nám sprístupňuje. Prvá čakra by mala byť v rovnováhe so siedmou čakrou aby sme si udržali svoju vnútornú stabilitu.

Druhá čakra

Druhá čakra (sakrálna čakra, krížové centrum, Svadhisthana) je nad pohlavnými orgánmi. Je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu.

Farba: oranžová

Element: voda

Zmyslové funkcie: chuť

Symbol: lotos so šiestimi okvetnými lístkami

Základný princíp: tvorivé rozmnožovanie bytia

Časti tela: zadok, rozmnožovacie orgány, ľadviny, močový mechúr, všetko tekuté ako krv, miazga, tráviace šťavy, spermie

Žľaza: pohlavná žľaza, vaječníky, prostata

Funkciou pohlavných žliaz je vytváranie ženských a mužských pohlavných znakov, u žien aj reguláciu cyklu.

Astrológia:

Rak/Mesiac: Bohatosť citov, citlivosť, plodnosť.

Váhy/Venuša: Nasmerovanie na „ty“, partnerské vzťahy, zmyselnosť, umelecké cítenie.

Škorpión/Pluto:Zmyslová žiadosť, transformácia osobnosti vzdaním sa „ja“ v sexuálnom spojení.

 

Úloha a funkcie druhej čakry

 

Druhá čakra je centrom pôvodných, nefiltrovaných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Je priradená elementu vody, z ktorého pozostáva všetko živé a ktorý sa v astrológii priraďuje emóciám.

Voda oplodňuje a necháva vznikať stále nový život. Prostredníctvom tejto čakry máme prístup k oplodňujúcim a vrúcnym energiám, ktoré prenikajú celou prírodou. Zažívame samy seba ako časť neutíchajúceho tvorivého procesu, ktorý sa v nás a skrze nás prejavuje vo forme pocitov a tvorivého jednania.

Táto čakra je často považovaná za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, vo forme tvorivej rodiacej sily. U mužov zahrňuje jej pôsobnosť oblasť pohlavných orgánov, ktoré v sebe nesú impulz k stvoreniu nového života, kde je napokon rastúca bytosť vyživovaná a zásobená všetkým potrebným.

A však voda tiež očisťuje. Uvoľňuje a odplavuje všetko , čo tuhne a stavia sa jemu životodarnému prúdu do cesty. To sa prejavuje v telesnej oblasti očistnej a detoxikačnej činnosti ľadvín a močového mechúra. Na úrovni duše to prežívame ako uvoľnenie a „odplavovanie“ pocitov, čo nám umožňuje prežívať život stále skutočnejšie a novšie.

Rozhodujúcim spôsobom však ovplyvňuje druhá čakra naše medziľudské vzťahy, obzvlášť k druhému pohlaviu. Do jej pôsobnosti patria rozmanité hry erotiky rovnako ako vzdávanie sa ohraničeného ega a zážitkov väčšej jednoty v sexuálnom spojení.

Tretia čakra

Tretia čakra (čakra solar – plexu, čakra pupka, sleziny, žalúdka, pečene, Manipura)je približne dva prsty nad pupkom. Otvára sa smerom dopredu.

Farba: žltá až zlato žltáElement: oheň

Zmyslové funkcie: zrak

Symbol:lotos s desiatimi okvetnými lístkami

Základný princíp: utváranie bytia

Časti tela: spodná časť chrbta, brušná dutina, tráviaci systém, žalúdok, pečeň, slezina, žlčník, vegetatívny nervový systém

Žľaza: slinivka brušná (pečeň)Slinivka hrá rozhodujúcu úlohu pri spracovaní a trávení potravy. Vylučuje hormón inzulín, ktorý má kľúčový význam pri rovnováhe cukru v krvi a látkovú výmenu uhľohydrátov. Slinivkou vylučované enzýmy sú dôležité pre látkovú výmenu tukov a proteínov.Astrológia: Lev/Slnko:Teplo, sila, plnosť, snaha po uznaní, moci a spoločenskom postavení.Strelec/Jupiter:Pozitívny pomer k životu, rast a rozširovanie, syntéza, múdrosť, celistvosť.Panna/Merkúr: Plánovanie, analýzy, prispôsobivosť, oddaná služba.Mars:Energia, aktivita, ochota k jednaniu, presadzovanie vlastnej osobnosti.

Úloha a funkcie tretej čakry

Tretia čakra má v literatúre rôzne označenia. Tiež aj jej umiestnenie je podľa toho udávané rôzne. Ide však o jednu hlavnú čakru a väčší počet vedľajších čakier, majúcich natoľko podobné funkcie, že môžu byť všetky k hlavnej čakre priradené.Tretia čakra má preto komplexnejší rozsah úloh. Je priradená elementu ohňa – oheň znamená svetlo, teplo, energiu, aktivitu, v duševnej rovine tiež očistenie.Čakra solar – plexu predstavuje naše slnko, naše centrum sily. Tadiaľ prijímame slnečnú energiu, ktorá okrem iného vyživuje éterické vibračné pole a tým dodáva vitalitu tiež telu fyzickému a udržuje ho. Treťou čakrou vstupujeme do aktívneho vzťahu k svetským veciam a k ostatným ľuďom. Je to oblasť, z ktorej vychádza z nášho tela emočná energia. Odtiaľ sú riadené naše medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie, rovnako ako schopnosť trvalých citových väzieb.Pre obyčajného človeka je tretia čakra sídlom osobnosti. Je miestom, kde nachádza svoju spoločenskú identifikáciu a hľadá jej potvrdenie svojou silou, vôľou k výkonu, snahou pomôcť alebo aj prispôsobením sa spoločenským normám.Dôležitou úlohou tejto čakry je tiež očisťovať tendencie a priania dvoch spodných čakier, vedome riadiť a využívať ich tvorivé energie, manifestovať duchovnú kvalitu vyšších čakier v materiálnom svete a dosahovať tak na všetkých úrovniach čo najväčšie naplnenie v živote.Čakra solar – plexu je tiež v priamom spojení s astrálnym vibračným poľom , nazývaným tiež pole prianí alebo žiadosti, ktoré je nositeľom našich emócií. Vitálne hnacie sily, priania a pocity nižších čakier sú analyzované, „strávené“ a transformované do vyšších energií, aby boli potom s energiami vyšších čakier použité k vedomému formovaniu nášho života.Odpovedajúcu funkciu nájdeme na telesnej úrovni pečene. Pečeň v spolupráci s tráviacim systémom analyzuje prijatú potravu, nepoužiteľné oddeľuje a z použiteľného získavajú užitočné látky, ktoré potom posielajú na príslušné miesta do tela.Kladný postoj k životu a zmysluplná integrácia pocitov, prianí i naších životných skúseností vedú k tomu, že sa tretia čakra uvoľní a otvorí, čím sa svetlo v nás zosilňuje a presvetľuje náš život a celý náš svet.Naše celkové naladenie je veľmi závislé na tom, koľko je v nás svetla. Keď je naša tretia čakra otvorená, cítime sa sviežo, radostne a vnútorne naplnení. Naproti tomu ak je táto čakra zablokovaná alebo narušená, je naša nálada nevyrovnaná a pochmúrna. Tento pocit stále premietame do okolitého sveta, takže celý náš život sa zdá byť úplne jasný alebo temný. Množstvo svetla v nás určuje taktiež jasnosť nášho nazerania a kvalitu našej práce.S pribúdajúcimi integráciami a vnútornej zrelosti sa postupne premieňa žlté svetlo intelektuálneho porozumenia v tretej čakre na zlaté svetlo múdrosti a hĺbky.Čakrou solar – plexu vnímame tiež priamo vibrácie ostatných ľudí a odpovedajúcim spôsobom na nich reagujeme. Ak sme konfrontovaní s negatívnymi vibráciami, cítime v mieste tretej čakry hroziace nebezpečenstvo – čakra sa stiahne, čo je jej prechodný obranný metabolizmus. Nenastáva to však v prípade, že svetlo v nás je tak silné, že svojim vyžarovaním vytvára okolo nášho tela ochranný obal.

Štvrtá čakra

gi_heart-chakra1Štvrtá čakra (čakra srdca, Anaháta) je uprostred pŕs vo výške srdca. Otvára sa smerom dopredu.

 

Farba: zelená, tiež aj ružová a zlatá

Element: vzduch

Zmyslové funkcie: hmat

Symbol:lotos s dvanástimi okvetnými lístkami

Základný princíp: odovzdanosť

Časti tela: srdce, horná časť chrbta s hrudníkom a hrudníkovou dutinou, spodná časť pľúc, krv a krvný obeh, koža

Žľaza: brzlík (týmus)

Brzlík reguluje rast a riadi lymfatický systém v tele. Povzbudzuje a posilňuje imunitný systém.

Astrológia:

Lev/Slnko: Vrúcnosť pocitov, srdečnosť, veľkorysosť.

Váhy/Venuša: Kontakt, láska, snaha po harmónii, doplnenie v „ty“.

Saturn: Prekonanie individuálneho ega, čím sa až teraz umožní nesebecká láska.

 

Úloha a funkcie štvrtej čakry

 

Srdcová čakra vytvára stred systému čakier. V nej sa spájajú tri spodné fyzicko – emočné centrá s tromi hornými duchovnými. Jej symbolom je šesťuholník, ktorý veľmi názorne ukazuje ako sa navzájom prenikajú energie troch horných a troch spodných čakier. Súvisiacim elementom je vzduch a zmyslom hmat. To naznačuje nestálosť srdca, kontakt, dojatie, prijímanie dotykov, bytie dotykov s vecami. Nachádzame tu schopnosť vciťovať sa, súcitiť, naladiť sa na druhých, prežívať ich. Tu vnímanie tiež krásu prírody, harmóniu v hudbe, výtvarnom umení a poézii. Tu sú obrazy, slová a tóny premieňané na pocity.

Úloha srdcovej čakry je zjednocovanie skrze lásku. Každá túžba po vrúcnom kontakte, po splynutí, harmónii a láske sa prejavuje prostredníctvom srdcovej čakry, dokonca aj vtedy, keď nás postretne v „zakliatej“ podobe – smútku, bolesti, strachu z odlúčenia, zo straty lásky a pod.

Vo svojej očistenej a dokonale otvorenej forme je srdcová čakra centrom ozajstnej ničím nepodmienenej lásky, lásky, ktorá je tu len kvôli sebe samej, ktorou nie je možné „mať“ alebo „stratiť“. V spojení s hornými čakrami sa stáva táto láska Bhakti, t.j. láskou Božou a vedie k poznaniu božej prítomnosti v celom stvorení, k splynutiu k najvnútornejším jadrom, srdcom všetkého v Univerze. Cesta srdca k tomuto cieľu vedie cez láskyplné a rozumejúce „áno“ voči nám samým ako predpoklad veľkého „áno“ voči ostatným a celému životu.

Ak sme došli prostredníctvom tretej čakry k poznaniu, že všetky skúsenosti, priania a pocity majú hlbší zmysel a že nás majú cez ich spojené úlohy priviesť k vše zahŕňajúcemu poriadku, zistíme v štvrtej čakre, priamo srdcom, že všetky pocity a životné prejavy vychádzajú z túžby po láske a zjednotení a sú teda vlastne prejavom lásky.

Každým záporom vytvárame oddelenosť a negativitu. Pozitívne láskyplné „áno“ oproti tomu tvorí vibrácie, v ktorých sa negatívne pocity nemôžu udržať a miznú. Možno ste už niekedy zažili, ako sa neutralizoval váš intenzívny pocit smútku, zlosť alebo zúfalstvo, keď ste mu venovali láskavú a výlučnú pozornosť bez akýchkoľvek predsudkov. Ak nie, vyskúšajte to!

Ak trpíme nejakou bolesťou alebo chorobou, môžeme pozorovať, že láskyplnou pozornosťou v chorému orgánu alebo časti tela sa môže uzdravenie značne urýchliť.

Tak disponujeme prostredníctvom srdcovej čakry veľkým potenciálom transformácie a uzdravovania – pre nás samých aj pre ostatných. Láska k sebe samým, pochopenie a prijatie celej našej podstaty z hĺbky srdca, nás môže od základov premeniť a uzdraviť. Je predpokladom k naplňujúcej láske k ostatným ľuďom, pre súcitenie, porozumenie a hlbokú radosť zo života.

Srdcová čakra je centrom, ktorého sila vyžaruje veľmi silne. Otvorená srdcová čakra má na ostatných spontánne uzdravujúci a premieňajúci účinok. (Pri vedomom uzdravovaní spolupôsobí tiež čakra čela.)

Srdcová čakra vyžaruje v zelenej, ružovej a niekedy tiež v zlatej farbe. Zelená je farba uzdravenia, tiež harmónie a sympatie. Keď človek vidiaci auru uvidí u niekoho v oblasti čakry srdca čistú jasnú zelenú farbu, je pre neho dôkaz výrazných liečiteľských schopností dotyčného človeka. Zlatá preružovelá aura označuje človeka, ktorý žije v čistej, oddanej láske k božstvu.

Srdcová čakra je často nazývaná bránou do duše, pretože nie je len sídlom najhlbších a najživotnejších pocitov lásky, ale ňou sa môžeme spojiť tiež s univerzálnou časťou našej duše, božskou iskrou v nás. Tretia čakra hrá rozhodujúcu úlohu pri zjemňovaní vnímania, ktoré súvisí s otvorením čakry čela, tzv. tretieho oka, pretože je to odovzdanosť, ktorá nám umožňuje vnímať subtílnejšie oblasti Stvorenia. To znamená, že sa s rozvojom čakry srdca súčasne rozvíjajú aj vyššie schopnosti čakry čela.

Piata čakra

throat-chakraPiata čakra (krčná čakra, komunikačné centrum, Višuddhi) je medzi krčnou jamkou a ohryzkom. Je spojená s krčnou chrbticou a otvára sa smerom dopredu.

 

Farba: svetlo modrá, strieborná, zelenkavo modrá

Element: éter

Zmyslové funkcie: sluch

Symbol: lotos so šestnástimi okvetnými lístkami

Základný princíp: rezonancia s Bytím

Časti tela: oblasť krku (šije), záhlavia a spodnej čeľuste, uši, ústroj hlasu, hrtan, horná časť pľúc, priedušky, hltan, paže

Žľaza: štítna žľaza

Štítna žľaza hrá významnú úlohu pri raste kostry a vnútorných orgánov. Stará sa o vyváženosť medzi telesným a duchovným rastom a reguluje látkovú výmenu, a tým tiež spôsob a rýchlosť ako premieňame výživu na energiu a ako túto energiu spotrebujeme. Reguluje výmenu jódu a hospodárenie s vápnikom v krvi a tkanivách.

Astrológia:

Blíženci/Merkúr:Komunikácia, vzájomná výmena vedomostí a skúseností.

Mars: Aktívne sebavyjadrenie.

Býk/Venuša:Citlivosť pre priestor a formu.

Vodnár/Urán:Božská inšpirácia, sprostredkovanie vyššej múdrosti a poznania, nezávislosť

 

Úloha a funkcie piatej čakry

 

V krčnej čakre sa nachádza centrum ľudských vyjadrovacích schopností, komunikácie a inšpirácie. Je spojená s menšou vedľajšou čakrou záhlavia, ktorá má sídlo vo väze a otvára sa dozadu. Tieto dve čakry sú tiež považované za jednu. Svojou funkciou je čakra záhlavia tak úzko spojená s krčnou čakrou, že je skutočne možné ju pripojiť k piatej čakre.

Piata čakra vytvára tiež dôležité spojenie spodných čakier s čakrami hlavy. Slúži ako most medzi našim myslením a cítením, medzi našimi impulzmi a reakciami na ne, prepája zároveň obsahy všetkých čakier s vonkajším svetom. Cez krčnú čakru vyjadrujeme všetko, čo v nás žije – náš smiech, plač, naše pocity radosti a lásky rovnako ako strachu a hnevu, naše úmysly, priania, myšlienky a názory a naše vnímanie vnútorného sveta.

Element, ktorý patrí ku krčnej čakre, je éter. V učení jógy je éter základnou látkou, z ktorej sa „zhustením“ vytvárajú ostatné elementy – zem, voda, oheň a vzduch. Éter je tiež nositeľom zvuku, hovoreného aj tvoriaceho slova. Je to sprostredkovateľ informácií na všetkých úrovniach. Komunikácia nášho vnútorného života s vonkajškom sa odohráva prevažne hovoreným slovom, ale aj gestami, mimikou a umeleckými prejavmi (hudba, maliarstvo, výtvarné umenie, tanec a pod.). kreativita, ktorá má sídlo v druhej čakre, sa spája v krčnej čakre s energiami ostatných čakier, kde jej formujúca sila éteru dáva určitý výraz, ktorý potom predávame do vonkajšieho sveta.

Môžeme však vyjadriť iba to , čo v sebe máme. Tak dostávame cez piatu čakru predovšetkým schopnosť sebareflexie. Predpokladom k seba reflexii je však určitý vnútorný odstup. S vývojom krčnej čakry si uvedomujeme stále viac naše mentálne vibračné pole a sme schopní jeho prejavy odlíšiť od prejavu emočného a éterického poľa i fyzického tela. To znamená, že naše myšlienky už nie sú obrazom našich pocitov a fyzických stavov, čím je umožnené objektívne poznanie.

Éter je chápaný tiež ako priestor (Akáša), v ktorom „hustejšie“ elementy rozvíjajú svoju pôsobnosť. Najhlbšie poznanie nám bude umožnené len vtedy, keď budeme otvorení ako nekonečný priestor, ako šíre nebo, ktorého svetlo modrá farba je farbou krčnej čakry, keď stíchneme a budeme načúvať vnútro i navonok. Piatej čakre zo zmyslov prislúcha sluch. Tu načúvame zjavným aj skrytým hlasom Stvorenia. Tu vnímame tiež naše vnútorné hlasy, nadväzujeme kontakt s našim vo vnútri sídliacim duchom a prijímame jeho inšpiráciu. Tvoríme si neotrasiteľnú dôveru v naše osobné vyššie vedomie. Ozrejmí sa nám naša vlastná úloha v živote, naša dharma. Poznáme, že naše vnútorné svety aj vibračné úrovne života sú práve tak skutočné ako vonkajší fyzický svet a budeme schopní prijímať a ďalej predávať informácie z týchto oblastí. Táto božská inšpirácia sa stane nosným prvkom nášho sebavyjadrenia.

Tak nájdeme v piatej čakre svoj individuálny výraz dokonalosti na všetkých úrovniach

Šiesta čakra

gi_third-eye-chakra1Šiesta čakra (čakra čela, tretie oko, oko múdrosti, vnútorné oko, príkazová čakra, Adžňa) – „tretie oko“ – je uprostred čela jeden prst nad koreňom nosa. Otvára sa dopredu.

 

Farba: indigovo modrá, žltá a fialová

Zmyslové funkcie: všetky zmysly, tiež nadzmyslové vnímanie

Symbol: lotos s 96 okvetnými lístkami (2×48)

Základný princíp: poznanie bytia

Časti tela: tvár, oči, uši, nos, dutiny, malý mozog, centrálny nervový systém

Žľaza: hypofýza

Hypofýza svojou činnosťou ovláda funkciu všetkých ostatných žliaz. Ako dirigent zaisťuje harmonickú súhru všetkých žliaz v tele.

Astrológia:

Merkúr: Intelektuálne poznanie, racionálne myslenie.

Strelec/Jupiter: Komplexné myslenie, poznanie vnútorných súvislostí.

Vodnár/Urán: Božstvom inšpirované myslenie, vyšší vhľad, náhle poznania.

Ryby/Neptún: Sila predstavivosti, intuície, prístup k vnútorným pravdám odovzdanosti.

 

Úloha a funkcia šiestej čakry

 

Šiestou čakrou sa dovršuje vedomé vnímanie bytia. Je to sídlo vyšších duchovných síl, intelektuálnych schopností rozlišovania, pamäte a vôle, na telesnej úrovni najvyššie riadiace centrum centrálneho nervového systému.

Farba šiestej čakry je jasná indigovo modrá, dajú sa však rozoznať tiež žlté a fialové farebné tóny. Tieto farby poukazujú na jej rozdielne funkcie na rôznych úrovniach vedomia. Racionálne alebo intelektuálne myslenie môže spôsobiť žlté žiarenie. Jasná tmavo modrá poukazuje na intuíciu a ucelenosť poznávacieho procesu. Nadzmyslové vnímanie sa prejavuje fialovým tónom.

Každej realizácii v našom živote predchádzajú myšlienky a predstavy, ktoré môžu vychádzať buď z podvedomých emočných vzorov alebo môže byť ich zdrojom poznanie skutočnosti. „Tretím okom“ sme silou myšlienok prepojení s priebehom prejavu. Všetko poznanie, ktoré sa v Stvorení prejavuje, je v čistom bytí prítomné v neprejavenej forme, podobne ako sú v semene obsiahnuté všetky informácie potrebné k tomu, aby z neho raz vyrástla rastlina.

Proces tvorenia začína, keď si samo v sebe spočívajúce Bytie uvedomí svoju vlastnú existenciu. Tým vznikne prvý vzťah subjekt – objekt, a tým prvá dualita. Bytie bez tvaru prijíme svoju prvú prejavenú vibračnú podobu.

Na základe týchto pra-vibrácií vznikajú ďalšími uvedomovacími procesmi ďalšie a ďalšie rôzne vibračné podoby.

V nás ľuďoch sú obsadené všetky úrovne Stvorenia, od čistého Bytia až k tuhej hmote a sú reprezentované rôznymi úrovňami jednotlivých čakier. Tak prebieha proces prejavovania sa tiež v nás a skrze nás.

Pretože je šiesta čakra sídlom všetkých uvedomovacích procesov, máme preto schopnosť k prejaveniu (manifestácii), až po materializáciu alebo dematerializáciu. Môžeme tak aj vytvárať nové reality na fyzickej úrovni a staré rušiť.

Obvykle však prebieha tento proces automaticky, bez našej vedomej súčinnosti. Väčšina myšlienok, ktoré určujú náš život, sú ovládané našimi zafixovanými emočnými reakciami a sú programované našimi aj cudzími úsudkami a predsudkami. A tak je často náš duch nie majstrom, ale sluhom emóciami nabitých myšlienok, ktoré nás čiastočne môžu ovládať.

Aj tieto myšlienky sa ale uskutočňujú v našom živote, pretože čo okolo seba vnímame a prežívame je koniec koncov vždy prejavom našej subjektívnej reality.

Vývojom nášho vedomia a postupným otváraním šiestej čakry môžeme tento proces stále viac vedome ovládať. Sila našej predstavivosti tak vytvára energiu k naplneniu určitej idei alebo priania. V spojení s otvorenou čakrou srdca môžeme tiež vysielať liečivé energie a uzdravovať na diaľku.

Zároveň získavame prístup ku všetkým úrovniam Stvorenia, ktoré ležia za fyzickou realitou. Potrebné poznanie k nám prichádza intuíciou, jasnovidením, počutím alebo cítením. Čo sme niekedy možno len nejasno tušili, stáva sa jasným a zreteľným.

Siedma čakra

crown_chakraSiedma čakra (korunná čakra, čakra temena hlavy alebo lotos s tisícmi okvetnými lístkami, Sahasrára) je najvyššie, hore uprostred nad temenom našej hlavy. Otvára sa hore.

 

Farba: fialová, biela, zlatá

Symbol: lotos s tisícmi okvetnými lístkami

Základný princíp: číre Bytie

Časti tela: veľký mozog

Žľaza: šišinka mozgová (epifýza)

Vplyvy šišinky mozgovej nie sú jednoznačne vedecky objasnené. S najväčšou pravdepodobnosťou pôsobí na celý organizmus. Pri prerušení funkcie tejto žľazy dochádza k predčasnej pohlavnej zrelosti.

Astrológia:

Baran/Saturn: Vnútorné videnie, koncentrácia na podstatné, preniknutie hmoty božským svetlom.

Ryby/Neptún: Rozplynutie hraníc, odovzdanosť, zjednotenie.

 

Úloha a funkcie siedmej čakry

 

Siedma čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku. V niektorých zachovalých spisoch je zobrazovaná ako sa vznáša nad hlavou. Trblieta sa všetkými farbami dúhy, prevládajúca farba je však fialová. Vonkajší kvet čakry má 960 lístkov. V jeho vnútri je ďalší kvet s dvanástimi okvetnými lístkami, ktoré žiaria bielym zlato trblietavým svetlom.

Podobne ako sú v bielom svetle obsiahnuté všetky farby spektra, obsahuje najvyššia čakra všetky energie nižších centier. Siedma čakra je prameňom a východiskovým bodom pre prejavy energií všetkých ostatných čakier. Tu sme spojení s božským Bytím bez vlastnosti a tvaru, ktoré v sebe však všetky tvary a vlastnosti neprejavené obsahuje.

Je to miesto, kde sme „doma“. Odtiaľ začala naša cesta životom a sem sa opäť vrátime na konci nášho vývoja. Tu žijeme a prežívame seba v Bohu, stotožňujeme sa s Božou podstatou, z ktorej sme vzišli. Naše osobné pole energií splýva s poľom energií Univerza.

Čo sme spočiatku chápali len intelektom a neskôr intuíciou, je nám teraz úplne jasné. Poznanie, ktoré sa k nám dostáva prostredníctvom siedmej (korunnej) čakry, ide ešte ďalej než poznanie umožnené šiestou čakrou., pretože tu už nie sme oddelení od objektu vnímania. Zažívame rôzne formy prejavu Stvorenia, ku ktorým patrí okrem iného aj naše telo ako hru božského vedomia, s ktorým sme jedno.

Cesta k rozvoju najvyššej čakry označuje fialové žiarenie. Fialová je farbou meditácie a odovzdanosti. Zatiaľ čo na aktivovanie predchádzajúcich šiestich centier energie sme mohli sami konkrétne pôsobiť, ale u siedmej čakry sa môžeme len otvoriť a stať sa „nádobou“.

Rozvíjaním siedmej čakry sa uvoľní tiež posledná blokáda v ostatných čakrách a ich energie začínajú kmitať na najvyšších pre ne možných frekvenciách. Každá čakra sa stáva zrkadlom božského Bytia na svojej špeciálnej úrovni a prejavuje tak najvyšší jej prístupný potenciál.

Hneď ako je korunná čakra dokonale prebudená, je jej úloha prijímať kozmické energie ukončená. Sama tak vyžaruje energie. Jej „kvet“ sa vykľuje von a vytvorí korunu čistého svetla nad hlavou.[/sm_column_text][/sm_accordion_tab][sm_accordion_tab title=”Orgonity, liečivé kamene a čakry”][sm_column_text]Vo všetkých vyspelých kultúrach boli drahokamy (liečivé kamene) cenené nie len kvôli svojej kráse, ale predovšetkým pre svoje liečivé a harmonizačné účinky. Rástli milióny rokov vo vnútri Zeme, prešli v hlbokej temnote procesom zjemňovania a čistenia, až boli nakoniec – dokonalé – objavené ľuďmi a vynesené na denné svetlo.

Drahokamy sú k ovplyvňovaniu čakier obzvlášť vhodné. Vytvorené z prvkov našej materskej planéty nás spájajú s ochranou, posilňujúcou a vyživujúcou silou Zeme. Vo svojej žiarivej kráse sú nositeľmi svetla v jeho najčistejších prirodzených farbách a sprostredkovateľmi kozmických energií a vlastností. Priťahujú sily Neba a Zeme, organizujú ich a vyžarujú do sveta. Vo svojich kryštalických štruktúrach obsahujú princípy poriadku, ktoré nás spájajú s poriadkom kozmickým a harmonizujú naše telo aj dušu.

Keď máte vo svojej blízkosti nejaký drahokam, vzniká vo vás jemná rezonancia s jeho vibráciami. Univerzálne sily a vlastnosti, ktoré vo vás zatiaľ driemu alebo sú blokované, zakryté alebo poškodené, odpovedajú na vibrácie liečivých kameňov, a tým sa prebúdzajú a ožívajú vo svojej pôvodnej podobe.

Liečivé kamene sa v orgonitoch cítia ako „doma“, keďže živica, v ktorej sú zaliate na nich vyvíja tlak, podobne ako tomu bolo počas mnohých rokov, keď sa formovali v zemi. Keďže orgonity všeobecne harmonizujú energiu vo svojom okolí, pozitívne vplývajú aj na čakry, harmonizujú ich a vďaka liečivým kameňom v nich obsiahnutých sú schopné zamerať sa na harmonizáciu konkrétnych čakier.[/sm_column_text][/sm_accordion_tab][/sm_accordion]